ติดต่อผู้จัดทำ

 

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล

ปริญญาเอก เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.)
แพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.)
(รับรองโดย สภาการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี  34190

Email: pharmacom888@gmail.com

Asst.Prof.Dr. Sudarat Homhual
(Ph.D., Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry)
Faculty of Pharmaceutical Sciences           
Ubon Ratchathani University
Warinchamrab District
Ubon Ratchathani, 34190
Thailand
Email:pharmacom888@gmail.com

 

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวปาริฉัตร   สารรัตน์ 
นางสาวสุจิตรา     ใยงูเหลือม 
นางสาวพีรญา      อัครกนกสิน                    
นางสาวลลิตา       รามศักดิ์

นางสาวกมลชนก  ขันทะ

นางสาวกรรณิการ์  ตรวจนอก

นางสาวณัฎฐภรณ์  บุญหนุน

นายณัฐพล            ขำอิง

นายธวัชชัย           วงศ์สกุลวิวัฒน์